Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Akkoord federale regering geeft meer zuurstof aan bouw

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Akkoord federale regering geeft meer zuurstof aan bouw

De federale regering heeft zopas een akkoord bereikt over een pakket maatregelen die zullen zorgen voor meer concurrentiekracht, meer jobs en meer sociale samenhang. Er komen ook lastenverlagingen voor de bouwsector om te helpen in de strijd tegen goedkope buitenlandse bouwvakkers. Zowat alle belangenorganisaties reageren positief op dit zomerakkoord.

“De fiscale hervormingen die door de federale regering zijn bereikt, maken komaf met de koppositie die België al jaar en dag steevast bekleedt in lijstjes over fiscale lasten”, zegt kamerlid Rob Van de Velde (N-VA). Met de hervorming van de vennootschapsbelasting van minister van Financiën Johan Van Overtveldt van 33,99 naar 25% in 2020 zet ons land zich in het rijtje met andere Europese economische koplopers.

“We zijn door deze maatregel niet langer een belastingkampioen en zullen dan rond het EU-gemiddelde zitten. Bijkomend voordeel is dat we bedrijven het signaal geven dat ze hun activiteiten niet om fiscale redenen in het buitenland moeten organiseren”, zegt Van de Velde. De bijkomende vereenvoudiging betekent bovendien volgens het kamerlid een bijkomende besparing op het dure overheidsapparaat. Zo kan alle aandacht gaan naar meer en betere controles. Ook voor de privé wordt de kostprijs van het fiscaal beheer gedrukt.

De hervorming voldoet ook aan de eis van de N-VA naar een meer rechtvaardige fiscaliteit waarnaar de mensen terecht vragen. “De minimumbelasting van 7,5% voor multinationals en de heffing van 0,15% op effectenrekeningen boven 500.000 € zijn welgemikte en aanvaardbare maatschappelijk geïnspireerde lasten. Niet onbelangrijk is dat bedrijven die minimumbelasting kunnen wegwerken als ze investeren” meent Van de Velde.

Voor kmo's is de directe hervorming, die volgend jaar al ingaat, naar 20% op winst tot 100.000 € volgens N-VA een belangrijke stap voorwaarts die zal leiden tot behoud én uitbreiding van werkgelegenheid en nieuwe investeringen.

Proefperiode

De proefperiode wordt opnieuw ingevoerd, nadat deze in het kader van de invoering van het eenheidsstatuut volledig afgeschaft was. Na het afschaffen van de proeftijd bleek dat de drempel om iemand vast in dienst te nemen hoger werd en dat er minder tijd was voor de werkgever en de werknemer om uit te maken of ze definitief met elkaar in zee wilden gaan. “De herinvoering is een goede zaak. De afschaffing van de proefperiode leidde ertoe dat werkgevers aarzelen om nieuwe werkkrachten aan te trekken en indien het toch gebeurde eerder met een tijdelijk contract”, zegt N-VA-kamerlid Wim Van der Donckt.

De herinvoering van de proefperiode zal volgens hem de tewerkstelling sterker doen opleven en een positieve stimulans betekenen voor de aanwerving van laaggeschoolden. “Zowel werkgever als werknemer varen hier wel bij. Beiden zouden tijdens de proefperiode zonder al te veel kosten een einde kunnen maken aan het arbeidscontract”, stelt Wim Van der Donckt.

Vandaar dat de regering op voorstel van de N-VA de herinvoering van de proeftijd voorstelde aan de sociale partners. De Groep van 10 bereikte in dit verband een ontwerpakkoord over een ‘light-versie’ van de proeftijd, waarbij ook in de tweede maand de opzeg beperkt bleef tot één week, maar dit akkoord werd afgeblazen door de achterban van ACV en ABVV. Na het afspringen van het sociaal overleg neemt de regering haar politieke verantwoordelijkheid: op voorstel van de N-VA wordt de één week opzeg uitgebreid tot en met de derde maand en blijft de opzeg tot de zesde maand beperkt tot hoogstens vier tot vijf weken.

Zelfstandigen en kmo’s

In het zomerakkoord heeft heeft ontslagnemend minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo’s Willy Borsus (MR) bijkomende maatregelen verkregen voor zelfstandigen en kmo’s. Hij stapt uit de federale regering om de nieuwe Waalse minister-president te worden en wordt in de federale regering opgevolgd door Denis Ducarme.

Voor starters is er de verlaging van de bijdragedrempel voor zelfstandigen bij de aanvang van de activiteit. De minister wil de oprichting van ondernemingen nog meer ondersteunen. Daarom zullen vanaf 1 januari 2018 progressieve inkomstendrempels worden ingevoegd voor de berekening van de minimale sociale bijdrage voor zelfstandigen in hoofdberoep voor de eerste twee sociale bijdragejaren. De eerste drie jaar zullen de zelfstandigen die van start gaan sociale bijdragen betalen volgens onderstaand inkomstenschema.

 

Bijdragejaar Huidige drempel Voorgestelde drempel
Tot het einde van het eerste jaar  13.296,25 € 4.432,08 €
Tweede jaar  13.296,25 € 8.864,17 €
Derde jaar en volgende 13.296,25 € 13.296,25 €

 

De minister verdrievoudigt het aftrekpercentage van kmo’s en zelfstandigen voor beroepsmatige investeringen die gedaan zullen worden in de drie belastbare tijdperken die aflopen in 2018, 2019 en 2020. De aftrek bedraagt momenteel 8%. Hij gaat dus voor de komende drie jaar naar 30% vooraleer terug te gaan naar een – nog steeds verhoogd – percentage van 10%. Het gaat om de investeringen die te maken hebben met de beroepsactiviteit (bv : aankoop van een bedrijfsvoertuig, aankoop van beroepsmateriaal…).

Om het sociaal statuut van de zelfstandigen nog te verbeteren, heeft de minister beslist de carensperiode te verminderen tot twee weken (in plaats van een maand). Een zelfstandige die zijn activiteit onderbreekt door ziekte of ongeval, kan een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar krijgt pas een compensatievergoeding na een carensperiode van een maand.

De bedragen van de forfaitaire beroepskosten in de personenbelasting zullen worden geharmoniseerd en geleidelijk uitgebreid. De hervorming zal de bedragen en de berekeningsmethodes van de bestaande forfaits harmoniseren door de methode die momenteel wordt gehanteerd voor de loontrekkenden als voorbeeld te nemen (momenteel bedraagt het maximum voor de loontrekkenden 4.320 €). Deze hervorming zal op iedereen van toepassing zijn, met uitzondering van bedrijfsleiders, omdat de werkelijke kosten van deze laatsten al door hun vennootschap ten laste genomen kunnen worden (in tegenstelling tot de andere categorieën) en zal het mechanisme ook uitbreiden naar de winsten.

Lastenverlaging

De Confederatie Bouw en Bouwunie zijn tevreden over het zomerakkoord van de federale regering. Vanaf 2018 zal een lasterverlaging doorgevoerd worden om strijd te voeren tegen sociale dumping op bouwwerven. De federale regering komt zo tegemoet aan de dwingende vraag van de sociale partners van de bouw om de jobvernietiging te stoppen. De sector is nog altijd een steunpilaar van de Belgische economie met 200.000 werknemers in loondienst (cijfers van 2016).

De regering moet rekening houden met haar begrotingskoers en zal daarom de vermindering van de arbeidskosten gefaseerd doorvoeren, verspreid over drie jaar van 2018 tot 2020. De regering mag volgens Bouwunie en de Confederatie Bouw niet vergeten dat een effectieve verlaging ook heel wat terugverdieneffecten genereert. Bouwbedrijven winnen aan competitiviteit, creëren extra jobs en financieren zo de staatskas. Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk een loyaal concurrentieel evenwicht op de bouwwerven te herstellen.

Ook het herinvoeren van de proefperiode is een positieve maatregel die bouwbedrijven volgens Confederatie Bouw en Bouwunie zal stimuleren om vlugger aan te werven voor onbepaalde duur. Tegelijk kijkt de sector uit naar de oplossing die de regering zal uitwerken voor het afwijkende stelsel voor opzegtermijnen in de bouw.

Mystery calls

Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) beoordeelt de meeste sociaaleconomische hervormingen die de regering Michel wil doorvoeren via het zomerakkoord als positief voor zelfstandigen en kmo’s. Met name dat het verlaagde tarief voor kmo’s binnen de vennootschapsbelasting volgend jaar daalt van 25 naar 20% voor de eerste schijf van 100.000 € winst, zal volgens de ondernemersorganisatie de kmo’s in ons land meer ademruimte en financiële slagkracht bezorgen.

Ook positief volgens het NSZ is de lastenverlaging in de bouwsector, dat het aankopen van aandelen wordt gestimuleerd, dat de proefperiode wordt hervormd en de terugbetaling van een aantal bezoeken aan de psycholoog. Door de stevige opmars van het aantal burn-outs en depressies is het goed dat therapie vanaf volgend jaar voor een stuk zal worden terugbetaald.

Het NSZ is minder te spreken over de belasting op de effectenrekeningen, de vrijstelling op spaargeld die verlaagd wordt en de introductie van mystery calls om na te gaan of er sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat vindt de ondernemersorganisatie totaal onzinvol. “Solliciteren is geen spelletje en kost ondernemingen aardig wat tijd. Als nu ook anonieme controleurs zich in de strijd gooien, betekent dat voor ondernemingen vooral extra kostbare tijd die men hieraan moet besteden”, luidt het bij het NSZ. 

Onbelast bijverdienen

Ook Unizo reageert over het algemeen positief op het zomerakkoord van de federale regering. Deze organisatie staat evenwel terughoudend tegenover de mogelijkheid om tot 500 € per maand onbelast bij te verdienen in bepaalde soorten 'vrijetijdswerk' en deeleconomie. Dit mag volgens Unizo niet leiden tot nog meer oneerlijke concurrentie ten aanzien van ondernemers. Zij moeten immers wél volop belastingen en sociale bijdragen betalen op hun inkomen. Unizo reageert bovendien vol onbegrip op de invoering van mystery calls tegen discriminatie bij aanwerving. Dit ondanks eerder protest en het positieve actieplan tegen discriminatie van de werkgevers.

Notionele intrestaftrek

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is tevreden dat op een aantal domeinen belangrijke stappen voorwaarts worden gezet die ondernemerschap, investeringen, groei en jobs verder zullen versterken, zoals de daling van het faciaal tarief vennootschapsbelasting, het behoud van de notionele interestaftrek als principe waardoor eigen kapitaal op een vergelijkbare wijze behandeld wordt als geleend kapitaal (zij het dat dit nu wordt beperkt tot de aangroei in de voorbije vijf jaar) en de invoering van de fiscale consolidatie vanaf 2020. Voorts juicht het VBO de nieuwe en heel eenvoudige mogelijkheid voor winstdeelname ten voordele van werknemers toe en de verdere versterking van het Nationaal Investeringspact waardoor het investeringsklimaat in ons land verder aangezwengeld zal worden.

Toch blijft het VBO op zijn hoede want alle details en modaliteiten zijn nog niet gekend. De werkgeversorganisatie wil scrupuleus nagaan of modaliteiten van procedurele of andere aard niet tot gevolg hebben dat sommige doorbraken in feite dode letter zullen blijven. Zo moeten de afspraken rond een minimumbelasting voor bedrijven dringend worden uitgeklaard om de ware gevolgen ervan voor ondernemingen in kaart te brengen. Inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting is het tevens van essentieel belang dat de lusten en lasten van de hervorming zoveel mogelijk gelijktijdig tot stand komen en dit voor alle ondernemingen.

“Het VBO is tevreden dat de regering Michel de hervormingstrein opnieuw op het goede spoor heeft gezet, met gedurfde en verstrekkende maatregelen. De fiscale consolidatie is een historische doorbraak. Ook de integrale uitvoering van de tax shift en de daling van de vennootschapsbelasting zijn cruciaal om ons land aantrekkelijk te maken voor investeerders. Dit samen met de aangekondigde maatregelen op het vlak van de flexibilisering van de arbeidsmarkt moet er voor zorgen dat bedrijven ook in de komende jaren een partner voor groei, jobs en bijgevolg koopkracht zullen zijn. Een structureel groeipad van 2% of meer wordt met deze hervormingen mogelijk”, besluit ceo Pieter Timmermans van het VBO.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Federale regering bouwt drie terugkeercentra

Federale regering bouwt drie terugkeercentra

De federale regering heeft zopas haar goedkeuring gegeven aan de komst van drie nieuwe gesloten terugkeercentra én een vertrekcentrum voor de gedwongen terugkeer van personen die onwettig in ons land verblijven. De gesloten[…]

25/03/2022 | Projectenoverheidsopdracht
Pleidooi om btw-maatregel op sloop en heropbouw te verlengen

Pleidooi om btw-maatregel op sloop en heropbouw te verlengen

Federale overheid betaalt facturen na gemiddeld 16 dagen

Federale overheid betaalt facturen na gemiddeld 16 dagen

Kmo's krijgen betere toegang tot overheidsopdrachten

Kmo's krijgen betere toegang tot overheidsopdrachten

Meer artikels