Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aedificas Foundation Awards belonen sociaal engagement

Aedificas Foundation Awards belonen sociaal engagement

Vorming bevordert de integratie van kansengroepen, daarover waren alle genomineerden het roerend eens.

De vzw Centrum voor Arbeidszorg De Sprong en bvba Schilderwerken Zenner, vzw De Tandem en nv Wyckaert Bouwonderneming, vzw Amonsoli en nv Wust, en de cvba met sociaal oogmerk Start Construction (KAIN) zijn de vier evenwaardige winnaars van de jaarlijkse Aedificas Foundation Awards die deze stichting op woensdagnamiddag 13 december 2017 voor de vijfde keer heeft uitgereikt. Ze ontvingen elk 5.000 € om hun sociaal project voort uit te werken. Aedificas Foundation, een initiatief van de Confederatie Bouw, wil bouwbedrijven aanzetten tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en het voeren van een sociaal beleid. Ze schenkt haar awards aan projecten waarin bouwbedrijven samen “bouwen” aan een sociale samenleving voor iedereen.

De bouw blinkt misschien wel uit in innovatieve technologieën en indrukwekkende realisaties, maar is niet meteen bekend als de meest aaibare sector. Desondanks geven heel wat bouwbedrijven blijk van sociale bevlogenheid en vinden ze mvo belangrijk en zelfs evident. Zo draagt de bouw letterlijk en figuurlijk zijn steentje bij tot een betere en inclusieve samenleving.

“Aedificas Foundation wil investeren in de kracht en talenten van mensen en bouwbedrijven ertoe aanzetten om actief mee te werken aan projecten die inclusie bevorderen voor de meest kwetsbaren”, loofde Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, dit initiatief.
 

“De Confederatie Bouw verenigt bijna 14.500 ondernemingen die actief zijn in de bouw-, energie- en milieusector. Ze vertegenwoordigt deze bedrijven, verdedigt hun belangen en adviseert ze in materies als de sociale wetgeving, de fiscaliteit, de vastgoedfiscaliteit en de milieuwetgeving evenals op juridisch en technisch vlak. Tot haar essentiële taken behoren eveneens de promotie van de sector en de bouwondernemingen alsook de bescherming en verbetering van hun imago. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen en de sector wil bevorderen en stimuleren, maakt hier ongetwijfeld integraal deel van uit. Daarom heeft de Confederatie Bouw in 2011 de stichting van openbaar nut  Aedificas Foundation opgericht. Langs deze weg willen we het sociale engagement en de bijdrage van bouwondernemingen aan de verbetering van het maatschappelijke welzijn bevorderen. Aedificas Foundation wil investeren in de kracht en talenten van mensen en bouwbedrijven ertoe aanzetten om actief mee te werken aan projecten die inclusie bevorderen voor de meest kwetsbaren. Hiertoe worden jaarlijks deze awards uitgereikt”, verklaarde Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Jacques De Meester, voorzitter van Aedificas Foundation, hield in 2011 als toenmalig voorzitter van de Confederatie Bouw deze stichting van openbaar nut boven de doopvont. De bestuursorganen van de Confederatie Bouw juichten zijn initiatief toe, dat haar aangesloten bedrijven de kans bood om hun gevoel voor maatschappelijk verantwoord ondernemen aan te wakkeren.

“Dankzij deze awards kunnen we jaarlijks de actieve en belangeloze inzet van onze bouwbedrijven en hun werknemers in de kijker plaatsen. We willen dit met Aedificas Foundation doen door te focussen op de integratie van kwetsbare jongeren en groepen. Als we een warme samenleving willen waarin iedereen kansen heeft, moeten die kansen ook geboden worden. Dit kan alleen als men die kansen aanreikt aan zwakkeren of kansarmen door een degelijke huisvesting of door opleiding en vorming”, besefte hij.

Aedificas Foundation legt om het jaar de klemtoon op één van beide doelstellingen. Voor de awards van 2017 konden de leden-bouwbedrijven samenwerkingsprojecten m.b.t. de opleiding en vorming van kansengroepen indienen. De elf ingezonden projecten vormden andermaal het bewijs dat het bedrijfsmecenaat leeft in bouwbedrijven.

“We willen de actieve en belangeloze inzet van onze bouwbedrijven en hun werknemers in de kijker plaatsen door te focussen op de integratie van kwetsbare jongeren en groepen”, verklaarde Jacques De Meester, de voorzitter van Aedificas Foundation die in 2011 als toenmalig voorzitter van de Confederatie Bouw deze stichting van openbaar nut boven de doopvont hield.

Elf projecten

Jacques De Meester overliep één voor één deze elf deelnemende projecten. “Zo werkt het bouwbedrijf bvba Schilderwerken Zenner uit Zelzate samen met de non-profitorganisatie vzw Centrum voor Arbeidszorg De Sprong in Zelzate, dat jongeren met psychische of psychiatrische problemen wil helpen, ondersteunen en begeleiden in activiteiten die de kansen verhogen op hun (her)integratie in de samenleving en hen betere kansen op werk bieden. Bij dit bedrijfsmecenaat ligt de focus op een belangeloze inzet, ondersteuning door kennisoverdracht, begeleiding, het aanleveren van professioneel materieel en materiaal, en stage- en inschakelmogelijkheden. Het bedrijf Van Huele Gebroeders nv uit Oostende sloeg de handen in elkaar met vzw Koninklijk Werk IBIS en de Vrienden van IBIS in Bredene. Kansarme jongeren tussen 6 en 16 jaar worden toevertrouwd aan deze maritiem georiënteerde school, die hen een onvoorwaardelijke totaalzorg (thuisvervangende opvang, opvoeding en opleiding) wil aanbieden. De Vrienden van IBIS, een groep van bouwverwante bedrijfsleiders, biedt structureel en belangeloos financiële en praktische steun om deze kwetsbare jongeren een sterke basis te bieden voor de toekomst, met ook doorgroeimogelijkheden naar de baggersector of bij VLOOT, de rederij van de Vlaamse overheid gespecialiseerd in overheidsvaartuigen”, lichtte hij toe.

Algemeen aannemer nv Wyckaert uit Gent ging een samenwerking aan met vzw De Tandem in Sint-Amandsberg, die jonge kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking (en hun gezin) alle ontwikkelingskansen wil bieden om de inclusie in het maatschappelijke leven te verhogen en de uitsluiting eruit te vermijden. De vrouwelijke werknemers van het bouwbedrijf hebben zich met de volle steun van de directie en alle andere personeelsleden actief geëngageerd om dit project duurzaam te steunen door hun tijd, acties en inzet.

Nv Aannemingen Van Wellen uit Kapellen reikte de hand aan Talentenwerf uit Antwerpen. Talentenwerf is in het Antwerpse een partnerschap van de stad Antwerpen, de provincie, de VDAB en Constructiv, het opleidingsfonds van de bouwsector dat samen met bouwbedrijven naar oplossingen zoekt voor het grote tekort aan technisch geschoolde werknemers en de integratie door werk van langdurig werkzoekende kansengroepen. Dit project focust op de integratie in het bedrijf van werkzoekende vluchtelingen en mensen met een verblijfstitel. Als inschakelingsbedrijf zet de bouwonderneming zich samen met Talentenwerf ook in om langdurig werklozen en personen met een arbeidsbeperking ontplooiingskansen te bieden in het bedrijfsleven.

“Nv Vanhout uit Geel besloot samen te werken met vzw De Poel in Groot-Bijgaarden. Deze vereniging, met verschillende opvangcentra en een dagcentrum, wil gehandicapte bewoners helpen om zich via professionele activiteiten voort te ontplooien en eventueel buiten deze structuur een job en een plaats te vinden in de maatschappij. Door de aankoop van een oven, een voorwaarde voor andere aankopen, neemt Vanhout vanuit een financieel bedrijfsmecenaat voluit deel aan dit voedings- en keukenworkshopproject”, lichtte Jacques De Meester toe.

Voedselverspilling

Vanhout zette zich samen met de Besix Stichting in Geel ook in voor de non-profitorganisatie VIVReS (Valorisation Intelligente de Vivres Récoltées et Surplus) in Bouge. Deze recent opgerichte coöperatieve vereniging (cvba) met een sociaal oogmerk werkt aan professionele integratie en organiseert activiteiten die de enorme voedselverspilling bestrijden en de (kans)armoede willen tegengaan. Zo biedt ze inschakelingskansen voor kansengroepen. Het bedrijfsmecenaat bestaat uit een aanzienlijke financiële sponsoring van het bedrijf. Bijkomend kan de stichting dankzij een renteloze lening de uitrusting voor de grootkeuken (met een grote koude kamer) kopen. De keuken is belangrijk omdat ze de basis vormt voor de activiteiten van de vereniging. Vanhout zal eveneens een kookboek uitgeven waarvan de opbrengst van de verkoop naar de vereniging gaat.

Nv Vanhout en andere bouwbedrijven uit Geel steunden eveneens vzw Ontmoetingshuis De Moazoart in Lokeren, dat de sociale en professionele integratie van kansengroepen in een veilige en warme omgeving bevordert. Vrijwilligers organiseren ontmoetings-, opleidings- en recreatieve activiteiten die maatschappelijk kwetsbaren uit hun isolement halen en zo hun integratie bevorderen: ze leren kansarmen fietsen en op pc werken of begeleiden hen bij hun huiswerk of examens. Ook Nederlandse lessen en hulp bij het zoeken naar stages en werk behoren tot de aangeboden bijstand. De samenwerking en het bedrijfsmecenaat zijn een initiatief van Vanhout, met de financiële inbreng en inzet van de werknemers van Vinci en andere bouwbedrijven (elektricien, loodgieters, …). Samen investeerden ze in de opwaardering van  het ontmoetingshuis (met de bouw van een nieuw complex en een onthaalruimte) en de buurt.

De vzw Phénix uit Jambes vond in de nv Wust uit Verviers een welwillende partner. Deze vereniging zet zich in voor de opvang en begeleiding van druggebruikers en bouwt hiertoe een nieuw dag- en revalidatiecentrum. Het partnership en bedrijfsmecenaat bestaan in de actieve begeleiding en ondersteuning van de vereniging bij de bouwwerkzaamheden, met de focus op de financiering van de isolatiewerken en op een actieve inzet (in tijd en begeleiding) bij de administratieve benadering (van de bouwvergunning, de financiering, technische keuzes, de werkzaamheden, …) en de nauwe opvolging van deze bouwplaats.

Het bouwbedrijf nv Wust uit Verviers ging ook nog een partnership aan met de vzw Amonsoli uit Verviers. De jonge vereniging Amonsoli (‘Action Mondiale pour la Solidarité’) streeft naar de maatschappelijke integratie van nieuwkomers en achtergestelde kansengroepen en organiseert voor hen beroepsopleidingen. Samen met het bedrijfsleven strijdt ze tegen sociale uitsluiting, kansarmoede, analfabetisme en schooluitval. Het bedrijfsmecenaat, voluit gesteund door de directie, zet in op kennisoverdracht, vorming en alfabetiseringscursussen evenals op financiering voor de aankoop van ict-materiaal.

“De cvba met sociaal oogmerk Cyréo uit Walhain kon rekenen op de steun van nv Besix uit Sint-Lambrechts-Woluwe. Deze coöperatieve vereniging wil milieuproblemen omvormen in nieuwe kansen en mikt op het scheppen van nieuwe jobs voor mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan door het recycleren en herwaarderen van afgedankte goederen (o.a. de reparatie van kleine huishoudtoestellen, het hergebruik van afgedankt publiciteitsmateriaal en papier en steun bij het duurzame beheer van kerkhoven). Het huidige bedrijfsmecenaat richt zich op een financiële ondersteuning voor de inrichting van een loods. Beide partijen hebben alvast een vervolg gebreid aan hun samenwerking, met een dubbel doel voor ogen: de activiteiten van de coöperatie ontwikkelen en de cultuur en het beleid inzake afvalbeheer verbeteren bij Besix”, stelde Jacques De Meester.

Als laatste deelnemer aan deze wedstrijd vermeldde hij de cvba met sociaal oogmerk Start Construction (KAIN). “Dit atypische bedrijf is erkend als bouwbedrijf en is tevens door de Waalse overheid erkend als begeleidingsstructuur voor zelftewerkstelling. Sinds 2007 begeleidt en vormt het langdurig werklozen en werkzoekenden die een bouwberoep willen uitoefenen. Start Construction bereikte in totaal 818 personen, van wie er 459 doorstroomden naar een opleiding tot zelfstandige in de bouw. 135 van hen vestigden zich als zelfstandige bouwaannemer en 37 vonden een vaste job als werknemer in een bouwbedrijf”, lichtte de voorzitter van Aedificas Foundation toe.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Deze elf projecten tonen volgens hem het belang aan van maatschappelijk verantwoord ondernemen, t.t.z. van het beleid inzake sociale verantwoordelijkheid van grote en kleine en van algemene of voltooiingsbedrijven. “Zoals elk jaar reikt onze stichting echter slechts vier awards uit. Bij de selectie van de laureaten kon ze rekenen op de bereidwillige inzet en deskundigheid van juryvoorzitster Cécile Coune, juriste van vorming en gewezen vennote in het advocatenkantoor Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick. Vandaag is Cécile Coune ceo en voorzitster van het directiecomité van Aviabel, verzekeraar en herverzekeraar gespecialiseerd in luchtvaartverzekeringen, en medestichtster van de vereniging Women on Board en medevoorzitster van European Women on Board sinds bijna 15 jaar. Daarnaast is ze lid van het strategisch comité van het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen). Ze bekleedt nog verschillende functies en is eveneens actief in de verenigings- en liefdadigheidswereld”, omschreef hij de volgende spreekster.

“Betrokkenheid en solidariteit in een bedrijf zijn belangrijk voor een sociaal beleid. Deze awards belonen vooral de persoonlijke inzet van directie en werknemers voor de vorming en begeleiding van kansarme en kwetsbare jongeren. Belangrijker dan de financiële steun is immers het engagement, de actieve bijdrage en de toewijding van het volledige team, van hoog tot laag, van directie tot arbeider en bediende. Centraal staat dan ook de belangeloze dienstbaarheid van de ene mens naar de andere. Die inzet maakt immers het verschil”, beklemtoonde juryvoorzitster Cécile Coune. Ze bedankte tevens ceo Robert de Mûelenaere en Véronique Vanderbruggen, directeur Public Relations bij de Confederatie Bouw, voor hun medewerking.

Bij de beoordeling keek de jury naar de duurzaamheid van de deelnemende projecten en hun impact voor de kansengroepen evenals naar de mate waarin het hele bedrijf hierbij betrokken was. “Ze heeft vier projecten, met telkens een bouwonderneming aangesloten bij de Confederatie Bouw en een vzw, verkozen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor professionele integratie. Dit thema komt om de twee jaar terug en wordt afgewisseld met het thema sociale huisvesting. Elk van deze geselecteerde projecten ontvangt een cheque van 5.000 € en krijgt door zijn benoeming als laureaat een teken van erkenning. Op die manier willen we deze initiatieven zowel een financieel als een niet-financieel duwtje in de rug geven. Bij de selectie van de laureaten heeft de jury rekening gehouden met volgende criteria: het kosteloze en maatschappelijke karakter van het project; de aansluiting bij het thema van de sociaal-professionele integratie door werk in de ruime betekenis, inclusief het leren van burgerschap; de relevantie van de aanpak in elk project, in functie van de sterke elementen die eruit voortvloeiden en in het bijzonder de steeds jongere doelgroepen; en de investering van de onderneming en haar directie en personeel (op financieel vlak, maar ook in tijd en vaardigheden) in deze projecten aan de zijde van deze organisaties zonder winstgevend doel”, lichtte Cécile Coune toe.

De taal en de locatie van het project maakten niet uit en de juryleden hebben op voorhand gestemd. De jury vond het heel moeilijk om een keuze te maken, gelet op de kwaliteit van alle projecten en de inzet en creativiteit van de ondernemingen, hun leiders en werknemers, en de non-profit organisaties. “Het is verbazend om te zien hoe iedereen bereid is om tijd en energie te investeren om een steen te verzetten in de richting van meer sociale integratie door werk, opleiding en leertrajecten voor doelgroepen van soms heel jonge mensen die het heel moeilijk hebben. Dit geeft hoop en geloof in onze maatschappij. Alle projecten en al diegenen die ze steunen, verdienen dan ook een groot applaus”, beklemtoonde de juryvoorzitster.

Als eerste winnende project lauwerde ze de firma Zenner voor haar project met het Centrum voor Arbeidszorg De Sprong vzw aan de Oostkade in Zelzate. “De jury loofde de inzet van de directie en het feit dat een klein bedrijf een grote impact kan hebben door integratie door begeleiding en kennisoverdracht in het schilderwerk. Dit gebeurt voor een zeer moeilijke en kwetsbare doelgroep van 16- tot 18-jarigen met een zeer laag zelfvertrouwen die meer vertrouwen in hun capaciteiten verdienen door deze opleiding, wat hun integratiekansen in de maatschappij vergroot”, gaf ze als motivatie mee. De organisatie wil het gewonnen geld gebruiken om beter beschermings- en werkmateriaal aan haar mensen aan te bieden.

Vervolgens bekroonde ze de firma Wyckaert voor haar project met de vzw Tandem, die in het Gentse 4- tot 12-jarige jongeren met een mentale of motorische beperking begeleidt om hun weg naar werk en school te vinden. Vooral het vrouwelijke personeel van Wyckaert zet zich met de steun van de directie tijdens verschillende acties in voor deze kinderen en jongeren met een opleidingsprobleem door hun sociale en gezondheidstoestand. De organisatie baatte tevens een stand uit tijdens de Open Wervendag en organiseerde een carwash; deze acties werden een gans jaar lang door het ganse bedrijf gesteund. Wyckaert schonk bovendien een groot extra bedrag.

“Onze jury bekroonde ook de bouwonderneming Wust voor haar project met Amonsoli, een vzw die in 2016 in Verviers boven de doopvont werd gehouden en die strijdt tegen de armoede en de schooluitval van jongeren. De jury erkende dat Wust investeert in een mecenaat van zowel vaardigheden als op financieel vlak en de vzw bijstaat bij haar alfabetiserings- en burgerschapscursussen. Dit vormt een eerste stap naar onderwijs en integratie door scholing in een achtergestelde omgeving”, rechtvaardigde Cécile Coune deze keuze.

Last but not least koos de jury voor het project van Start Construction, een cvba met sociaal oogmerk die werd gesticht door de Waalse Confederatie Bouw waar verschillende bazen van bouwondernemingen in de raad van bestuur zetelen (CCW, Favier, Technord, Lefevre, Wapinvest, …). Start zag in 2007 het licht en richt zich vooral tot (vaak langdurige en kwetsbare) werkzoekenden, maar die dankzij hun kennis in de bouw een job als zelfstandige mogen ambiëren en hun eigen onderneming kunnen starten; de statistieken spreken voor zich wat deze eigen werkschepping betreft. De jury heeft in dit project een evolutie naar een evolutie gezien naar een verder gevorderd stadium dan deze awards willen steunen, omdat de bouwonderneming en de vzw één geheel vormen. Dit project geniet van openbare financiering die per definitie onvoldoende is en flexibiliteit mist”, poneerde de juryvoorzitster.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Inschrijven voor de Staalbouwwedstrijd kan nog tot 30 september

Inschrijven voor de Staalbouwwedstrijd kan nog tot 30 september

Voor de 23ste editie van de Staalbouwwedstrijd van sectororganisatie Infosteel wordt de jaarlijkse succesformule voortgezet. Het doel van de wedstrijd is om projecten met opmerkelijke staalconstructies onder de aandacht te brengen van alle[…]

Federaties F.E.E. en Techlink fusioneren

Federaties F.E.E. en Techlink fusioneren

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Gimv wil groep van installatiebedrijven uitbouwen

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Meer artikels