Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aarschot steunt kandidatuur SBGW / B&R Bouwgroep

Aarschot steunt kandidatuur SBGW / B&R Bouwgroep

Via de publiek-private samenwerkingsprocedure constructieve benadering overheidsopdrachten (cbo) wil de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) private ontwikkelaars stimuleren om sociale woningen te realiseren. Op 19 juni 2014 lanceerde de VMSW een nieuwe cbo-procedure voor 60 miljoen ', meer dan een verdubbeling van het budget t.o.v. de vorige cbo. Om de doelstellingen voor extra sociale woningen te vervullen, wil de VMSW private ontwikkelaars de kans bieden om sociale woningen te realiseren en hen ertoe aanzetten om private gronden te benutten voor sociale woningbouw.

Cbo is een jaarlijkse oproep aan private ontwikkelaars om een totaalproject voor te stellen, waarbij de ontwikkelaar verantwoordelijk is voor de grondinbreng, het ontwerpteam, de opmaak van het (voor)ontwerp, alle vergunningen en de bouw van het project. De voorstellen kunnen ingediend worden op locaties in heel Vlaanderen waarvoor sociale huisvestingsmaatschappijen (shm's) zich kandidaat stelden.

De procedure bestaat uit drie fasen, zodat ontwikkelaars de kosten kunnen spreiden. Deze drie fasen zijn: kandidatuurstelling en indiening van een sitevoorstel dat voldoet aan de eisen van de VMSW; indiening van een uitgetekend voorontwerp met materiaalbeschrijvingen, de grondprijs en de bouwprijs per m²; en onderhandelingsprocedure over de kostprijs, gevolgd door de opmaak van het uitvoeringsdossier. Als dat is goedgekeurd, verkoopt de ontwikkelaar de grond aan de shm en sluit die de opdracht.

Op 28 april 2014 verleende de raad van bestuur van de Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen (SBGW) een volmacht aan de VMSW om een cbo-procedure op te starten. Ontwikkelaars hadden tot 15 oktober 2014 de tijd om een sitevoorstel in te dienen. Als het sitevoorstel goedgekeurd wordt, worden de verdere voorbereidingen getroffen in 2015. Begin 2016 is de eventuele start van de bouwwerken gepland.

Sociale huisvesting

Hooyberghs NV / B&R Bouwgroep is eigenaar van een groot gedeelte van het woonuitbreidingsgebied Ter Heidelaan in Aarschot. Zones met de bestemming woonuitbreidingsgebied kunnen enkel aangesneden worden via de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup). Hierop bestaat één uitzondering: wanneer samengewerkt wordt met een huisvestingsmaatschappij en de zone aangesneden wordt voor sociale huisvesting.

Op 15 oktober 2014 diende Hooyberghs NV / B&R Bouwgroep haar kandidatuur in voor de financiering van de bouw van 39 sociale wooneenheden, meer bepaald sociale huurwoningen. Hiermee kan dit project een substantiële bijdrage leveren aan het bindend sociaal objectief van de stad. Aarschot heeft immers een bindend sociaal objectief van 225 sociale huurwoningen, 104 sociale koopwoningen en vijf sociale kavels.

Kandidatuur voldoet aan selectiecriteria

Op 20 januari 2015 liet de VMSW aan Hooyberghs nv / B&R Bouwgroep weten dat de ingediende kandidatuur voldoet aan de vooropgestelde selectiecriteria en dat de voorgestelde grond inzake ligging voldoet aan de eisen. De eerste fase van de procedure werd dus positief afgerond.

Tijdens de tweede fase wordt aan het college van burgemeester en schepenen een positief advies gevraagd. Op 1 april formuleerde het lokaal woonoverleg van de stad Aarschot een positief advies over het cbo-project. Op 13 april ging het college principieel akkoord met de eerste fase van de ontwikkeling van woonuitbreidingsgebied (wug) Ter Heidelaan. De deadline voor de indiening van het voorontwerp bij de VMSW is 24 april.

De kans is groot dat Hooyberghs NV / B&R Bouwgroep bij een nieuwe cbo-oproep een kandidatuur zal indienen voor de tweede fase van de ontwikkeling van wug Ter Heidelaan. - JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette