Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Aantal energetische renovaties zal verdubbelen'

'Aantal energetische renovaties zal verdubbelen'

Thomas Scorier, die sinds eind september 2020 Paul Depreter heeft opgevolgd als voorzitter van de Confederatie Bouw, schuift een plan naar voren met vijf aandachtspunten. Veiligheid is er daar één van en de vijf doden op de werf van de Antwerpse school maken duidelijk dat daar nog een zeer belangrijk deel van de weg moet afgelegd worden. De nationale voorzitter zoekt ook naar oplossingen voor de leveringsproblemen en prijsstijgingen voor sommige bouwmaterialen. Als CEO van TS Construct, gespecialiseerd in projecten met CLT-hout, zit hij in de vuurlinie van de bouwmaterialencrisis. Hij raadt aannemers aan om voor materialen waar mogelijk met een dagprijs of herzieningsclausule te werken.
“Mijn voorganger Paul Depreter heeft van veiligheid zijn speerpunt gemaakt in zijn beleid bij de Confederatie. Hij lanceerde de campagne Safety My Priority. Die moet sensibiliseren en het aantal arbeidsongevallen in de bouw drastisch doen dalen. Op de website www.safetymypriority.be kunnen aannemers het charter ondertekenen waardoor ze zich engageren om van veiligheid een topprioriteit te maken. 2.500 aannemers deden dat al. Ik zet deze campagne nadrukkelijk voort, zeker met de zware menselijke tol in Antwerpen in het achterhoofd. Elk ongeval in de bouw is er één te veel. Veiligheid vergt een voortdurende inspanning en de resultaten van zo’n campagne komen pas met de jaren. Bovendien zien jongeren zo dat we zorgen voor een veilige werkomgeving”, stelt Scorier.
 
Die jongeren zijn hard nodig in de bouwsector. “Indien we mee willen bouwen aan de post-covid-samenleving en het duurzame Europa van morgen zullen we over voldoende mankracht moeten beschikken. Er zullen immers heel wat energetische renovatieprojecten uitgevoerd moeten worden. Er is sprake van een verdubbeling op dat vlak. Wetende dat renovatie nu al 40% van onze activiteiten uitmaakt, kunnen we stellen dat de uitdaging enorm is. Via alle bouwberoepen zullen we de krachten bundelen om onze sector in de verf te zetten. Samenwerking met onze gewestconfederaties, de sociale partners en Constructiv hoort daarbij. Op dit moment zetten we met al deze organisaties trouwens een grootscheepse campagne op die tien jaar zal lopen en zal inzoomen op de technische functies in de bouw”, kondigt Thomas Scorier aan.
 
“In die campagnes en via onze communicatie moeten we beklemtonen dat een job in de bouw een stabiele, goed betaalde job is. En dat in een sector die sterk geëvolueerd is: geïndustrialiseerd, gedigitaliseerd, technologisch, veiliger,… Het zijn vooral de ouders die we moeten overtuigen van dat beeld, want doorgaans beslissen zij welke studierichting hun kind kiest.”
 
Digitalisering
 
“Onze sector is razendsnel aan het digitaliseren. Dat is nodig voor de ontwikkeling van de sector en het zal leiden tot nieuwe banen (drone-piloot, VR-specialist, …). Toch mogen we niet voorbijgaan aan het feit dat sommige bouwbedrijven al heel ver staan inzake digitaliseren en robots, drones, BIM en dergelijke meer omarmd hebben, terwijl andere bedrijven, doorgaans de kleinste, op dat vlak nog nergens staan en zelfs nog niet met e-mail werken. Ik wil dat de Confederatie Bouw voor die laatste categorie bedrijven via een trainer van de lokale Confederatie een speciaal pakket aanbiedt zodat die bedrijven op zijn minst een eigen emailadres, maar ook een Facebookpagina of een beperkte website krijgen. Zo niet zijn dergelijke bedrijven een vogel voor de kat. Ik benadruk wel dat digitalisering niet tot een verzwaarde administratie mag leiden, maar integendeel tot vereenvoudiging”, meent Thomas Scorier.
 
Green Deal
 
“Woningen en gebouwen zijn momenteel goed voor 40% van de uitstoot van CO2 in ons land. De bouw kan het leefmilieu met andere woorden enorme diensten bewijzen en economische voordelen halen uit dit groene momentum. Elke milieuvriendelijke ingreep, van nieuwbouw tot renovatie, heeft meteen een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tot gevolg. Zelf geven we alvast het goede voorbeeld. We verhuizen met de Confederatie Bouw later dit jaar naar een nieuw hoofdkantoor aan de Kunstlaan 20 in Brussel en dat kantoor wordt het meeste smarte en duurzame gebouw mogelijk. Ook onze lokale Confederaties zullen we, samen met het WTCB, groener maken. Concreet gaat het dan om de uitrusting met zonnepanelen en de voorbereiding op elektrische bedrijfswagens”, kondigt de voorzitter aan.
 
Beroepsbelangen
 
“We willen onze bedrijven eerst en vooral doorheen de crisis loodsen, maar tegelijk willen we hen nieuwe afzetmarkten aanbieden en de winstgevendheid van hun activiteiten opkrikken. Dat gebeurt door meer aan te dringen bij de federale en gewestelijke overheden om overheidsinvesteringen in maatschappelijk nuttige bouwwerken, zoals scholen, mobiliteit, Green Deal, … in het algemeen te bevorderen;  door te blijven werken aan de modernisering van de herzieningsformule en de bijbehorende indexen; door te blijven werken aan artikel 38 en het recht op een vergoeding voor onvoorziene kosten; door van administratieve vereenvoudiging een belangrijk actiepunt te maken met concrete en direct meetbare resultaten, op basis van het ‘only once’-principe, waarbij de overheid de gegevens die zij nodig heeft slechts één keer moet opvragen;  door het uitvoeren van Europese programma's met betrekking tot de digitalisering van bouwvergunningen, de nieuwe EPB-rekenmethode, bouwproducten, digitalisering, energie-efficiëntie, circulaire economie, duurzaamheid, optimalisering van pps; door het voortzetten van de hervorming van de regels voor de erkenning van bedrijven; door in het PC 124 de sectorale onderhandelingen op een nieuwe leest te schoeien, de opleidingsprogramma’s te moderniseren en het Plan voor Eerlijke Concurrentie te evalueren; en door aandacht te besteden aan belastinghervormingen en in het bijzonder aan de vastgoedfiscaliteit.
 
Prijsverhogingen
 
Uit de jongste enquête van de Confederatie Bouw (midden juni 2021) blijkt dat 78% van alle bouwbedrijven geconfronteerd wordt met bevoorradingsproblemen.De huidige leveringsproblemen zorgen voor vertragingen qua werken bij 54% van de bouwbedrijven. Dat zorgt in 6% van de gevallen voor uitstel door de klant en in 4% van de situaties voor annulering.
 
Die bevoorradingsproblemen leiden tot hogere prijzen van bouwmaterialen. De prijsverhogingen van hout, staal, non-ferro-metalen, cement, plastiek, isolatiematerialen en kleiproducten spelen de sector stevig parten, zo blijkt verder uit de enquête van de Confederatie Bouw.  57% heeft te maken met prijsverhogingen van 15% en meer sinds eind vorig jaar, 29% spreekt van prijstoenames van 25% en meer, 10% gewaagt zelfs van prijsstijgingen van 50% en meer en 4 op de 10 verwachten nog verdere prijsverhogingen van 15% en meer gedurende de 3 komende maanden.

Die prijsverhogingen zijn helemaal voor rekening van 63% van de bouwbedrijven bij de lopende contracten.
Een doorrekening aan de klant is enkel mogelijk indien contractueel voorzien of indien de klant solidair is met de bouwfirma.
“Er moet iets gebeuren om deze situatie te normaliseren, maar België is maar een kleine speler in dit wereldverhaal. We raden bouwondernemingen aan om bij nieuwe contracten te werken met een dagprijs of met een herzieningsclausule, zodat prijsverhogingen minder negatieve impact op hen hebben. Het gaat hier immers om een evenwichtige en transparante manier van werken. Uit ons onderzoek blijkt dat 4 op de 10 aannemers werken met een dagprijs bij nieuwe contracten en 3 op de 10 met een herzieningsclausule. Voor huidige contracten pleiten we voor dialoog tussen leverancier bouwmateriaal, aannemer en bouwheer om de risico’s van die prijsstijgingen verstandig te delen onder elkaar.”
 
Ondertussen zit de Confederatie zelf ook niet stil. “Ook al zijn de bevoorradingsproblemen en prijsstijgingen een mondiaal probleem, toch kunnen we onze rol spelen. Eén van de maatregelen die onze organisatie voorgesteld heeft aan federaal minister van Economie Pierre-Yves Dermagne is om de omstandigheden die zich nu voordoen als uitzonderlijk te beschouwen. Dat houdt in dat de risico’s niet integraal door de aannemer moeten gedragen worden, vermits het immers om abnormale prijsstijgingen gaat. Voorts heeft de Confederatie Bouw, samen met haar Europese partnerorganisaties, gevraagd aan de Europese concurrentieautoriteiten om na te gaan of er geen kartels of overeenkomsten worden gevormd tussen grote spelers die het aanbod en/of de prijs beïnvloeden en dat zowel op Europees als op mondiaal niveau. We gaan ervan uit dat vraag en aanbod geleidelijk aan weer beter in evenwicht zullen geraken, zodat prijsdruk tegen begin 2022 hopelijk stuk minder is.”
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

AFAS en Starring Jane brengen digitalisering in de bouw bij een heerlijk inspiratiedinner

AFAS en Starring Jane brengen digitalisering in de bouw bij een heerlijk inspiratiedinner

AFAS organiseerde op woensdag 6 oktober in samenwerking met Starring Jane een inspiratiediner met als thema de digitale transformatie in de bouw. Onder de genodigden tal van bekende gezichten die de bouwsector in België mee vorm geven. Doel[…]

Digitalisering in de bouwsector blijft groeien

Digitalisering in de bouwsector blijft groeien

"Nieuwe technieken moeten het tekort aan noodzakelijke handen compenseren"

"Nieuwe technieken moeten het tekort aan noodzakelijke handen compenseren"

Wie worden de winnaars van de tweede editie van de Belgian Construction Awards?

Wie worden de winnaars van de tweede editie van de Belgian Construction Awards?

Meer artikels