Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aanpassingen aan bestek suggereren, wat zijn de regels'

Gerelateerde onderwerpen :

Artikel 83 §2, 2° kb van 15 juli 2011 'plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren' bepaalt dat een inschrijver, rekening houdend met de opdrachtdocumenten, zijn beroepskennis of persoonlijke vaststellingen, verbeteringen doorvoert voor de fouten die hij ontdekt in de vermoedelijke hoeveelheden. Dit gebeurt op voorwaarde dat de voorgestelde verbeteringen minstens 25% in meer of in min bedraagt van de hoeveelheid van de post in kwestie. Hij voegt bij zijn offerte dan een nota waarin hij deze verbeteringen verantwoordt.

De grens voor dergelijke voorstellen tot verbeteringen is m.a.w. opgetrokken van 10 naar voortaan 25%. Die wijziging is doorgevoerd om flagrante vergissingen in de vermoedelijke hoeveelheden door de inschrijvers te laten verbeteren, zo blijkt uit het verslag aan de koning.

Van zodra die limiet van 25% bereikt is, is er sprake van een flagrante vergissing. Het is daarbij niet nodig dat de hoeveelheid waarover het gaat op zich voldoende omvangrijk is. De reglementering voorziet enkel de 25%-grens, daar mag geen extra voorwaarde aan toegevoegd worden. Blijkt een gesuggereerde verbetering terecht, dan is de aanbestedende overheid verplicht om daarmee rekening te houden als de 25%-grens bereikt is. Zij kan niet beslissen om artikel 97 §2 van het kb 'plaatsing' niet toe te passen omdat het bv. maar om kleine hoeveelheden zou gaan.

Een vermindering suggereren kan voor de inschrijver in kwestie een voordeel opleveren. Zo'n vermindering zal immers enkel voor hem gelden bij het berekenen van het rangschikkingsbedrag. Het houdt echter ook een risico in, de totaalprijs die overeenstemt met de aldus verminderde hoeveelheid wordt een forfaitaire prijs, op voorwaarde uiteraard dat de aanbestedende overheid de bedoelde vermindering aanvaardt. De inschrijver draagt in het voorkomende geval dus het risico van een eventuele onderraming, aangezien hij de werkelijke hoeveelheid van de verminderde post zal moeten uitvoeren tegen een forfaitair geworden prijs (arrest van 19 februari 2015).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

Leuven en Mechelen stroomlijnen stedenbouwkundige verordening

De steden Leuven en Mechelen gaan expertise delen om in overleg met de bouwsector en via co-creatie, hun stedenbouwkundige verordening te verbeteren in het licht van de klimaatuitdagingen. De focus zal liggen op warmte en circulaire[…]

11/06/2021 | LeuvenMechelen
Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Het stikstofarrest van de RvVb: het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

Meer artikels