Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aannemers wachten op meerjarenplan waterzuiverings- en rioleringswerken

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Aannemers wachten op meerjarenplan waterzuiverings- en rioleringswerken

Vlaanderen moet tegen 2027 de waterkwaliteitseisen van de Europese kaderrichtlijn Water halen. Voor de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de Federatie van de Vlaamse aannemers van wegen- en rioleringswerken (VlaWeBo) is een belangrijk knelpunt dat de nieuwe Vlaamse regering tot nu toe geen duidelijk toekomstperspectief biedt om deze doelstelling te kunnen bereiken. 

Als er een duidelijk meerjarenperspectief bestaat, zullen de aannemers hun uitvoeringscapaciteit hiervoor wel aanpassen en uitbouwen om de uitvoering te realiseren. De uitdaging zal volgens de VCB en VlaWeBo eerder voor de rioolbeheerders zijn om de projecten tijdig aanbestedingsklaar te krijgen. Procedures rond vergunningen, onteigeningen en andere administratieve verplichtingen zorgen al sinds jaren voor vertragingen bij de realisatie van rioleringsprojecten. 
 
De Vlaamse bouwbedrijven zelf hebben al sedert 1990 bewezen dat zij wel degelijk in staat zijn de investeringsprogramma’s uit te voeren die sinds toen werden uitgerold om Vlaanderen te voorzien van waterzuiveringsinstallaties, collectoren en rioleringen. Vanaf dan werd steeds gewerkt met duidelijke meerjarenprogramma’s. 

Geen duidelijk perspectief

Maar voor de komende vijf jaar bestaat volgens de VCB geen duidelijk perspectief. Het Vlaamse regeerakkoord rept met geen woord over de snel naderende deadline van 2027. Ook in de afgesproken meerjarenbegroting zijn hiervoor geen extra investeringen opgenomen. Het regeerakkoord stelt alleen: ‘Geld voor afvalwater moet gebruikt worden waarvoor het geïnd wordt, namelijk de aanleg en het onderhoud van riolering en zuiveringsinstallaties’. 
 
Dit zou neerkomen op een effectieve besteding van de omvangrijke inkomsten van de saneringsbijdrage voor investeringen. De vorige regering is er volgens de VCB onvoldoende in geslaagd de saneringsbijdragen voor investeringen in waterzuivering en riolering te activeren. 
 
De bevoegde minister Zuhal Demir moet volgens de VCB en VlaWeBo zo snel mogelijk duidelijk maken hoe zij de nodige investeringen in waterzuivering en rioleringen gaat proberen te versnellen. Zij dient in haar beleidsnota ook te verduidelijken hoeveel middelen zij precies gaat inzetten voor riolerings- en waterzuiveringswerken, zowel voor de bouw van nieuwe installaties als voor de renovatie van bestaande installaties.

Cruciaal document

De beleidsnota van de minister wordt dus een cruciaal document om aan de sector een meerjarenperspectief te bieden. De sector zal in functie van dit perspectief haar uitvoeringscapaciteit wel kunnen uitbouwen, zoals zij in het verleden steeds heeft gedaan.
 
Dat het zo lang duurt vooraleer rioleringswerken aanbesteed geraken, is ook een gevolg van de versnippering van de watersector waardoor de opdrachten vaak gecombineerde dossiers van meerdere actoren zijn. VCB en VlaWeBo wijzen al lang op deze moeilijkheden, onder meer via het jaarlijks overleg met de Vlaamse regering in het Vlaams Bouwoverlegcomité (VBOC). Ook op dit vlak moet de beleidsnota oplossingen aanreiken. 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Begin vorig jaar werd gestart met ‘Leiding 4’, een nieuw initiatief om werkzoekenden op te leiden tot professionele rioolrenovatietechnici. In december werden de eerste gekwalificeerde technici opgeleverd. Vandaag, na een jaar[…]

Antwerpen keurt schetsontwerp Spoorpark goed

Antwerpen keurt schetsontwerp Spoorpark goed

West-Vlaanderen plant aanleg vijf fietspaden

West-Vlaanderen plant aanleg vijf fietspaden

4 miljoen € voor heraanleg Bloemenwijk Brugge

4 miljoen € voor heraanleg Bloemenwijk Brugge

Meer artikels