Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aanleg frontmuur Nieuwe Sluis Terneuzen begonnen

Aanleg frontmuur Nieuwe Sluis Terneuzen begonnen

Sluizencomplex Terneuzen tussen de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

© Sky Pictures/Izak van Maldegem

Aannemerscombinatie Sassevaart begint met de voorbereidingen voor de aanleg van een waterkerende muur voor de nieuwe sluis van Terneuzen. De zogenaamde Frontmuur Noordwest komt in de West Buitenhaven voor de Westsluis en moet eind dit jaar klaar zijn. Dankzij de muur kan ook tijdens het stormseizoen veilig worden voortgewerkt aan de nieuwe Sluis.

Het sluizencomplex in zijn geheel is een onderdeel van de primaire waterkering. Dit betekent dat het complex het achterland beschermt tegen het water van de Westerschelde. Het is belangrijk dat deze waterkering te allen tijde in stand blijft, zeker tijdens het stormseizoen van oktober tot april.

In verband met de hoogwaterveiligheid en om de komende paar jaar te kunnen voortwerken worden een combiwand en een damwand geplaatst die zullen functioneren als tijdelijke primaire waterkering; dit is de Frontmuur Noordwest. In de eindsituatie is deze damwand een onderdeel van de Nieuwe Sluis en de primaire waterkering.

De Frontmuur Noordwest wordt de komende jaren een belangrijk onderdeel van het sluizencomplex; niet alleen als waterkering, maar ook voor het verkeer. In een later stadium komt namelijk de route voor het doorgaande weg- en fietsverkeer over het sluizencomplex langs de Frontmuur te liggen. Het verkeer rijdt dan tussen de damwand en de bouwput door. De muur komt parallel met de huidige doorgaande route voor het wegverkeer te staan, vanaf de bushalte midden op het sluizencomplex tot aan de Westsluis.

Heiplateau

Om de waterkerende muur te kunnen aanleggen moet aan de oostzijde van de Westsluis een tijdelijk heiplateau komen. Begin februari hebben duikinspecties plaatsgevonden om de oeverbescherming te inspecteren. Omstreeks deze tijd start de aanleg van het heiplateau vanaf het water en de aanleg van een werkweg op het land. De werkzaamheden in de West Buitenhaven, ten oosten van de Westsluis, leveren geen hinder op voor de scheepvaart of voor het wegverkeer. Alleen de wandelroute moet in het voorjaar aangepast worden. Voor het plaatsen van de Frontmuur zijn later dit jaar heiwerkzaamheden nodig. Sassevaart gebruikt hiervoor bestaande en bewezen bouwtechnieken die zo min mogelijk trillingen veroorzaken, geen grondwater onttrekken aan de omgeving en weinig werkruimte innemen.

Sassevaart start tevens met het saneren van asbest en het slopen van gebouwen aan de Schependijk. Ook op de Zeevaartweg vinden binnenkort sloopwerkzaamheden plaats. Op de Schependijk worden enkele woningen, de bedrijven Navimar en Multraship en het kantoor van Sassevaart pas later gesloopt. De gebouwen blijven bereikbaar. Op de Zeevaartweg zijn de meeste gebouwen al afgebroken op de funderingen na. Binnenkort worden dus ook die verwijderd.

Het vrijgekomen materiaal van de sloopwerkzaamheden wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Het geschikte slooppuin van de gebouwen, de funderingen en de bestrating breekt de aannemer op locatie om het te gebruiken als fundering voor de wegen en de bouwwegen. De gebouwen aan de Schependijk worden verwerkt in de plaatselijke (bouw)wegen.

De funderingen en de bestrating aan de Zeevaartweg dienen als basis voor de (bouw)wegen rond de Nieuwe Sluis. Hierdoor ontziet Sassevaart niet alleen het wegverkeer met de afvoer van het slooppuin, maar ook met de aanvoer voor de wegfunderingen. Al het andere vrijkomende materiaal wordt gescheiden in containers en vervolgens afgevoerd naar erkende afvalverwerkers.

Hinder

De hinder voor omwonenden is beperkt. De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd binnen de wettelijke normen van geluidshinder. Om er zeker van te zijn dat dit ook gebeurt, voert Sassevaart regelmatig geluidsmetingen uit aan de Stationsweg met een mobiele meter. Ook voldoet Sassevaart bij de asbestsanering aan de strenge voorschriften ter bescherming van de omgeving en het milieu.

Het sluizencomplex bij Terneuzen is de toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk. Schepen komen vanaf de Westerschelde via het sluizencomplex op het Kanaal van Gent naar Terneuzen of andersom. De Nieuwe Sluis komt in het huidige sluizencomplex, tussen de Westsluis en de Oostsluis. De huidige Middensluis verliest dan zijn functie. De Nieuwe Sluis wordt breder, dieper en langer dan de huidige sluizen.

De Nieuwe Sluis in Terneuzen is een onderdeel van de vaarroute van Rotterdam naar Parijs. Eén van de projecten verderop de vaarroute is de Seine-Scheldeverbinding. Dit project wil zeven Europese havens met elkaar verbinden via bestaande te verbeteren waterwegen en een nog te graven kanaal: Rotterdam in Nederland; Antwerpen, Gent en Zeebrugge in België, en Le Havre, Rouen en Duinkerke in Frankrijk. De nieuwe verbinding biedt economische perspectieven voor Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen en de hele Schelde- en Rijndelta in Nederland en Duitsland. De industriële regio’s van de Seine worden door dit project bereikbaar voor binnenschepen tot 4.400 ton.

Nieuwe Sluis Terneuzen: werkzaamheden in 2018

Inrichten Zeevaartweg
In het tweede kwartaal van 2018 richt aannemerscombinatie Sassevaart de landtong West-Zuid in als werkterrein. Dit was het voormalige terrein van Rijkswaterstaat (RWS). Het werkterrein krijgt een loskade voor de aanvoer van materialen. Op het werkterrein komen een betoncentrale, een vlechthal en een bentonietcentrale.

Rotonde Schependijk
De huidige kruising van de Binnenvaartweg, Buitenhaven en Schependijk is druk en onoverzichtelijk. In het derde kwartaal van 2018 komt er daarom een rotonde. Met de rotonde verbetert ook de doorstroming van het verkeer.

Tijdelijk doorvaartkanaal
Vanaf het tweede kwartaal wordt gewerkt aan een tijdelijk doorvaartkanaal. Het doorvaartkanaal komt op de plek waar tot voor kort het kantoor van Rijkswaterstaat stond. Dit kanaal zorgt tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis voor minder hinder voor de scheepvaart. Binnenvaartschepen kunnen door het kanaal voor langere tijd gebruik blijven maken van de Middensluis.

Kade Schependijk
Om het tijdelijke doorvaartkanaal en de uiteindelijke voorhaven van de Nieuwe Sluis te kunnen bereiken, past aannemer Sassevaart de kade aan de Schependijk aan. In het tweede kwartaal van dit jaar wordt gestart met het verleggen van kabels en leidingen, het slopen van gebouwen en het saneren van de bodem. Daarna worden damwanden geplaatst. De damwanden voor de nieuwe kade worden per schip aangevoerd en passeren de sluizen in de daluren.

Bouwkuip buitenhoofd
In het laatste kwartaal van dit jaar begint Sassevaart met de eerste diepwanden voor de bouwkuip van de Nieuwe Sluis. Diepwanden zijn betonnen keerwanden en worden gemaakt door het graven van een sleuf die gevuld wordt met bentoniet om instorten te voorkomen. Bentoniet is een mengsel van water en een in de natuur voorkomende natrium-kleisoort met deeltjes die zo klein zijn dat ze de grond waterdicht kunnen maken. Vervolgens wordt het beton gestort waardoor een betonnen wand ontstaat. Het storten van het beton vindt zowel overdag als s nachts plaats.

Kade Binnenhaven West
Eind 2018 wordt begonnen met de realisatie van het eerste deel van een nieuwe kade aan de Binnenhaven West, naast de Goessekade. De werkzaamheden vinden plaats vanaf het water. Materialen komen via een ponton aan en passeren de sluis in de daluren.

Dienstenhaven en baggerwerken
Er komt een nieuwe dienstenhaven in de West Buitenhaven voor onder andere sleepboten en dienst- en calamiteitenvaartuigen. Voor de realisatie van de kade van deze haven stort de aannemer ongeveer 100.000 m³ grond, afkomstig van de Westerscheldezijde van de sluizen. Ook wordt in deze voorhaven gebaggerd om de dienstenhaven op diepte te brengen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf het laatste kwartaal van dit jaar.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bus- en fietstunnel van 1.500 ton op zijn plaats geschoven in Kortrijk

Bus- en fietstunnel van 1.500 ton op zijn plaats geschoven in Kortrijk

Jan De Nul heeft in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen een nieuwe fiets- en bustunnel in de Kortrijkse stationsbuurt op zijn plaats geschoven. De voorbije weken bouwde Jan De Nul deze tunnel van 35 m en 1.500 ton prefab naast de[…]

Voorontwerp Scheldekaaien Nieuw Zuid Antwerpen is klaar

Voorontwerp Scheldekaaien Nieuw Zuid Antwerpen is klaar

Oostkamp laadt machines op met zonnepanelen op bestelwagens

Oostkamp laadt machines op met zonnepanelen op bestelwagens

Nieuwe fietsbrug naar Eiland Zwijnaarde

Nieuwe fietsbrug naar Eiland Zwijnaarde

Meer artikels