Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Aanbevelingen tegen sociale dumping

Vier parlementsleden van de federale meerderheidspartijen hebben een resolutie goedgekeurd waarin ze de regering oproepen om werk te maken van de strijd tegen de sociale dumping. De resolutie bevat een reeks aanbevelingen voor acties op nationaal en Europees vlak.

'Dankzij het vrije verkeer van diensten en werknemers kunnen buitenlandse arbeidskrachten ingeschakeld worden op de Belgische markt. Dat is een meerwaarde voor onze economie. Maar het kan niet zijn dat het vrije verkeer misbruikt wordt om oneerlijke concurrentie te organiseren en personeel aan bodemprijzen te laten werken', legt N-VA-kamerlid Wouter Raskin uit.

Inspectiediensten

Sociale dumping blijft natuurlijk niet beperkt tot België. Het gaat om een Europees probleem en vereist dus ook Europese oplossingen. 'Maar dat wil niet zeggen dat we Europa als excuus moeten gebruiken om niet voor onze eigen deur te vegen. Een aantal zaken kunnen we zelf doen. De versnippering van de inspectiediensten aanpakken, is daar één van', benadrukt Raskin.

Integratie

N-VA pleit al langer voor een integratie van de verschillende sociale en fiscale inspectiediensten. Hieraan zijn immers tal van voordelen verbonden. Een eengemaakte inspectiedienst werkt bv. veel efficiënter doordat kennis en middelen gemakkelijker worden uitgewisseld. Sociale en fiscale fraude worden zo sneller gedetecteerd. Via de resolutie wil N-VA de federale coalitiepartners dan ook aansporen om stappen te zetten richting één geïntegreerde inspectiedienst.

Limburg

'Limburg speelt hierin alvast een voortrekkersrol. Daar voeren de verschillende inspectiediensten al jarenlang gezamenlijke controles uit', zegt Raskin. 'Dat is niet alleen bijzonder doeltreffend, maar het wordt ook erg gewaardeerd door de Limburgse bedrijven en ondernemingen. Zij worden immers maar één keer lastiggevallen door de inspecteurs', besluit Raskin.

Loonlasten

Bouwunie is tevreden met de resolutie, maar benadrukt ook dat de meeste voorstellen uit deze resolutie al uitvoerig en meer in detail uitgewerkt zijn op de rondetafelgesprekken van de bouwsector met staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale fraude Bart Tommelein. Een loonlastenvermindering is volgens Bouwunie de belangrijkste maatregel in het sociale dumpingverhaal. Deze moet bovendien voldoende groot zijn om effect te hebben.

Zwarte lijst

Bouwunie steunt ook het voorstel om op Europees vlak een zwarte lijst van sociale fraudeurs aan te leggen. Opdrachtgevers en aannemers kunnen deze oneerlijke ondernemingen dan van hun bouwplaatsen weren. Bouwunie is al jaren vragende partij voor een dergelijke lijst of databank omdat deze ook noodzakelijk is om de hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen te kunnen vermijden. Deze regelgeving is volgens Bouwunie dringend aan evaluatie toe en moet ook afdwingbaar worden ten aanzien van buitenlandse bedrijven. In de resolutie staat ook dat de rechtstreekse opdrachtgever van een buitenlands bedrijf aansprakelijk moet kunnen gesteld worden voor diens fouten en inbreuken. Een zwarte lijst is hier uitermate belangrijk, zoniet kan deze maatregel onmogelijk ingevoerd worden.

De indieners van de resolutie stellen voor om de conclusies van de rondetafelgesprekken met staatssecretaris Tommelein, die verwacht worden tegen begin juli, van in het begin nauwgezet op te volgen en na te gaan of deze wel degelijk omgezet worden in afdwingbare wetgeving en regelgeving. Bouwunie steunt dit voorstel en gaat ook verder. Begin juli mag geen eindpunt zijn, maar moet net het startpunt worden voor de regering om een batterij aan maatregelen te nemen die sociale fraude en sociale dumping efficiënt, en hopelijk snel, bestrijden.

Stap terug

Bouwunie betreurt wel dat een aantal voorstellen de gesprekken met Tommelein doorkruisen of zelfs een stap terug zouden betekenen. Zo willen de indieners de elektronische aanwezigheidsregistratie uitbreiden en laten toepassen op alle bouwplaatsen terwijl de bouwsector en de staatssecretaris eerst een evaluatie van het systeem vooropstellen. Een uitbreiding van de 'whereabouts' kan voor Bouwunie alleen wanneer het systeem effectief leidt tot minder sociale fraude en minder sociale dumping. En dat kan de bouwsector tot op vandaag niet zeggen. Belgische bedrijven zitten sinds de invoering van de elektronische aanwezigheidsregistratie nog altijd niet in een betere concurrentiepositie om op grote bouwplaatsen te mogen werken. En er is nog altijd niet aangetoond dat er geen of bijna geen sociale dumping of sociale fraude is op bouwwerven van 800.000 ' of meer. Bedrijven opzadelen met verplichtingen zonder dat de efficiëntie ervan bewezen is, kan voor Bouwunie niet.

Bouwunie vindt het ook spijtig dat van de gelegenheid geen gebruik is gemaakt om een soepelere Belgische arbeidswetgeving te bepleiten. 76% van de aannemers vindt, behalve een lastenvermindering, flexibel werken op een eenvoudige manier noodzakelijk om de buitenlandse concurrentie het hoofd te kunnen bieden, zo blijkt uit een recente Bouwunie-enquête.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette