Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

120 bijkomende vrijwillige overuren ook voor bouwhandels

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
120 bijkomende vrijwillige overuren ook voor bouwhandels

© Iakov Filimonov

Het personeel van de bouwmaterialenhandelaren mogen dit en volgend jaar 120 bijkomende vrijwillige overuren presteren. Dat past in het relance-plan van de federale regering. De dagelijkse arbeidstijd mag evenwel niet meer zijn 11 uur per dag en 50 uren per week.
In uitvoering van het sociaal akkoord dat in de G10 gesloten werd op 8 juni heeft de Nationale Arbeidsraad bij advies nr. 2237 van 15 juli aan de regering gevraagd dat zij de wettelijke en regelgevende maatregelen treft om de crisismaatregel bestaande in de toekenning van 120 bijkomende vrijwillige overuren met een specifieke, gunstige behandeling, ‘relance-uren’ genoemd, vanaf 1 juli toe te passen in ondernemingen uit alle sectoren tot 31 december 2022.
 
Deze maatregel houdt in het bijzonder in dat:
1. Voor 2021 (tot 31 december 2021):
- verlenging van de regeling voor de essentiële of cruciale sectoren (voor de bouwsector werden enkel de dringende werkzaamheden en tussenkomsten in de lijst opgenomen)
- voor de niet-essentiële sectoren eveneens 120 bijkomende vrijwillige overuren worden toegekend. Dus ook voor de bouwhandels.
2. Voor 2022 (tot 31 december 2022):
120 bijkomende vrijwillige overuren worden toegekend voor alle sectoren, verspreid over het jaar.
 
De toepassingsmodaliteiten die reeds van toepassing waren voor de essentiële sectoren, blijven behouden en worden ook toepasbaar op de niet-essentiële sectoren.
 
Dit betekent volgens Marnix Van Hoe van Fema concreet:
• Er moet geen inhaalrust worden toegekend
• Er moet geen overloontoeslag worden betaald
• Zij moeten niet worden meegerekend voor de interne grens (het maximum aantal overuren in een referteperiode) noch voor de berekening van de arbeidstijd
• Deze overuren zijn vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing (bruto = netto)
• De ‘gewone’ vrijwillige overuren moeten niet zijn opgebruikt
 
De werknemer moet schriftelijk akkoord gaan met het presteren van de relance-overuren en dit voor een hernieuwbare periode van zes maanden. Dit schriftelijke akkoord moet uitdrukkelijk en voorafgaand aan de betrokken periode worden afgesloten. Deze verplichting geldt evenwel niet wanneer de werknemer zijn akkoord al heeft gegeven voor de bijkomende vrijwillige corona-overuren in de essentiële sectoren en dit voor de resterende duur van zes maanden.
 
Overeenkomst met werknemer
 
Artikel 25 bis, § 2 van de Arbeidswet is ook van toepassing op deze relance-uren, wat impliceert dat het akkoord van de werknemer om deze relance-uren te presteren schriftelijk moet vastgesteld worden voor een hernieuwbare periode van zes maanden en dat dit akkoord uitdrukkelijk en voorafgaandelijk aan de betrokken periode moet worden gesloten. Het moet dus duidelijk zijn dat de werknemer zijn akkoord heeft gegeven voor dit specifieke regime van de relance-uren (o.a. zonder overloontoeslag) en dat dit akkoord ook voorafgaandelijk aan het gebruik ervan wordt gegeven.
 
Een akkoord, gegeven in het kader van de gewone vrijwillige overuren in toepassing van artikel 25 bis Arbeidswet is dus niet geldig (ratio: voor deze vrijwillige overuren is er een overloontoeslag verschuldigd; het moet duidelijk zijn dat de werknemer ervan op de hoogte is dat er voor de relance-uren geen toeslag verschuldigd is). 
 
Omdat de wettelijke en regelgevende bepalingen voor de uitvoering van deze maatregel niet meer tijdig voor het parlementaire zomerreces kunnen worden gefinaliseerd, hebben de werkgeversorganisaties er gezamenlijk bij de regering en de bevoegde ministers op aangedrongen dat deze, samen met de diverse administraties, alles in het werk zullen stellen opdat de werknemers in alle sectoren met onmiddellijke ingang van deze maatregel gebruik kunnen maken. Dit in afwachting dat het wettelijke proces, dat enige tijd in beslag zal nemen, zal worden gefinaliseerd. Om de rechtszekerheid te creëren, is in concreto afgesproken dat:
- de FOD WASO een communicatie op haar website zal plaatsen dat zij de toepassing van deze maatregel met onmiddellijke ingang aanvaardt
- de RSZ een instructie zal sturen aan de werkgevers en sociale secretariaten waaruit moet blijken dat deze relance-uren vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen en dus ook niet moeten worden aangegeven in de DmfA
- de FOD Financiën de toepasselijkheid van de vrijstelling van de personenbelasting van de werknemer retroactief zal aanvaarden met ingang vanaf 01.07.21 eens het wetgevende proces volledig is doorlopen. Onder voorbehoud van de ontwerpteksten, betekent dit dat de ingehouden en doorgestorte bedrijfsvoorheffing pas na de publicatie van de wet geregulariseerd zal kunnen worden. Concreet betekent dit ook dat vanaf de inwerkingtreding van de wet een correctie zal moeten gebeuren van de loonbriefjes.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwvacatures bereiken ongeziene hoogte

Bouwvacatures bereiken ongeziene hoogte

Volgens de jongste gegevens van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) telt de bouwsector op dit moment meer dan 8.900 vacatures. Daarmee bereikt de sector een ongeziene piek. Alleen al in de maand juni zijn er[…]

01/09/2022 | Actueel
Ingenieurs blijven erg gegeerd op de arbeidsmarkt

Ingenieurs blijven erg gegeerd op de arbeidsmarkt

Bouwsector begeleidt asielzoekers naar werk

Bouwsector begeleidt asielzoekers naar werk

Arbeidsmarkt kende vorig jaar een nooit geziene heropleving

Arbeidsmarkt kende vorig jaar een nooit geziene heropleving

Meer artikels