Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Gebruiksvoorwaarden Bouwkroniek website

De website Bouwkroniek.be geeft toegang aan informatie, een verzameling gratis en niet-gratis inhoud met strikt professionele doeleinden. Onder deze inhoud valt adviezen en resultaten van overheidsopdrachten van de Belgische markt, een gids met materieel voor de bouwsector, indexen,...

Wanneer de Bouwkroniek.be website gebruikt wordt, betekend dit de aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden. Deze kunnen op elk moment gewijzigd worden: de geldige gebruiksvoorwaarden zijn diegene die raadpleegbaar waren op het moment van verbinding.

Toegang tot de website

Bouwkroniek.be tracht steeds, in de mate van het mogelijke, om haar diensten 24/7 toegankelijk te houden. De toegang tot de diensten kan echter wel uitzonderlijk onderbroken worden, voornamelijk door technische of andere redenen. Deze onderbrekingen geven geen enkel recht op een compensatie. Bouwkroniek.be behoudt zich het recht om bepaalde gebruikers de toegang tot de gehele of gedeeltelijke website te ontkennen, eenzijdig en zonder waarschuwing. Met name wanneer er inbraak wordt waargenomen om de gebruiksvoorwaarden die de gebruiker zijn voorgelegd.

Bouwkroniek.be tracht steeds, in de mate van het mogelijke, om haar diensten 24/7 toegankelijk te houden. De toegang tot de diensten kan echter wel uitzonderlijk onderbroken worden, voornamelijk door technische of andere redenen. Deze onderbrekingen geven geen enkel recht op een compensatie. Bouwkroniek.be behoudt zich het recht om bepaalde gebruikers de toegang tot de gehele of gedeeltelijke website te ontkennen, eenzijdig en zonder waarschuwing. Met name wanneer er inbraak wordt waargenomen om de gebruiksvoorwaarden die de gebruiker zijn voorgelegd.

Cookies

Het aanvaarden van cookies, via uw webbrowser, kan nodig geacht worden om bepaalde delen van de website te bezoeken, met name deze delen die een identificatie van de gebruiker vereisen.

Gebruik

De klant kan de website en de online diensten enkel gebruiken voor strikt legitieme doeleinden.

Aanpassingen van de website

Bouwkroniek.be behoudt zich het recht om de inhoud van de website aan te passen, aan te vullen of te verwijderen, of de wijze waarop deze gepresenteerd wordt, op elk moment, zonder enige vorm van communicatie.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van het gebruik van de gegevens en de inhoud van de Bouwkroniek website rust volledig bij de gebruiker. De verantwoordelijkheid van de uitgever kan op geen enkele manier ingeroepen worden in geval van nadeel of schade, direct of indirect, zoals verlies van marktaandeel, zakencijfer, klanten, resulterende uit onjuiste of onvolledige informatie of een fout in de indexen of andere informatie.

Bepaalde informatie wordt vergaard door derden. Bouwkroniek.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie afkomstig van deze bronnen, databanken, applicaties en externe websites. Bouwkroniek.be kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten in deze informatie.

Bovendien bevat de voorziene informatie geen professionele of juridische advies. Ze brengt geen enkel recht of verplichting met zich mee, buiten deze die voortvloeien uit juridische teksten. De gepubliceerde informatie wordt als exact en nauwkeurig beschouwd op het moment van publicatie, maar kunnen na een zekere tijd, onnauwkeurig of gedateerd worden. De gebruiker is volledig zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

Bouwkroniek.be is niet verantwoordelijk voor een frauduleus gebruik van deze informatie.

Er rust geen enkele verantwoordelijkheid bij haar, betreffende inbraak in het systeem en bemachtiging van gegevens die hieruit kan voortvloeien. Bouwkroniek.be heeft echter wel alle mogelijke middelen ingezet om dergelijke inbraken te verhinderen.

Recht op het intellectueel eigendom

Bouwkroniek.be, de gehele structuur en de inhoud, zijn eigendom van de uitgever.

De databanken die zichtbaar zijn op de website zijn beschermd door de wet op intelectueel eigendom en de privacywet.

De inhoud hiervan kan op geen enkele manier het onderwerp zijn, geheel of gedeeltelijk, van een uitwisseling of overeenkomst. Enkel de afbeelding op scherm of print is toegstaan, ten voordele van de gebruiker en zijn noden.

Elk ander gebruik is strikt verboden, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever. Juridische stappen worden genomen, indien deze regels niet nageleefd worden.

Bepaalde namen, tekens en logo’s die zichtbaar zijn op de website, zijn eigendom van Bouwkroniek.be en de reproductie hiervan is onder elke vorm verboden.

Juridische stappen worden genomen, indien deze regels niet nageleefd worden.

Hyperlinks

De site bevat links naar andere websites, die de gebruiker kan interesseren. Bouwkroniek.be is niet verantwoordelijk voor deze websites, noch voor hun inhoud en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor haar deze websites. Noch voor het materiaal, noch voor de gegevens verdeeld over het internet.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Elk probleem betreffende de website moet binnen het jaar volgend op de gebeurtenis aangebracht worden, anders vervallen deze.

Artikels 7 § 1er, 8°, 8 §1er , 9 en 10 van de wet van 11 maart 2003  zijn niet toepasbaar op online aankopen.

Alle juridische aangelegenheden tussen Bouwkroniek.be en de gebruiker van de website vallen volledig onder de Belgische wetgeving, enkel de Belgische rechtbanken zijn hierover bevoegd.