Om deze pagina te printen, selecteer "Print" in de "File" menu van uw Browser.
Indicatieve lonen in regie

De in onderstaande tabel 1 opgenomen indicatieve lonen in regie, uitgedrukt in euro, zijn gebaseerd op de conventionele minimum bruto uurlonen en de sociale lasten die van toepassing zijn op 1 oktober 2001. Zij worden jaarlijks aangepast. Deze tarieven worden sinds 1998 door de Confederatie Bouw, in samenwerking met haar federaties opgesteld.

Voor de berekening van de toeslag aan algemene werkingskosten baseren zij zich op een representatieve steekproef van bedrijven en de ervaring van de federaties. De vóór die datum gepubliceerde gegevens hielden in onvoldoende mate rekening met de evolutie die zich op dit gebied heeft voorgedaan en zijn bijgevolg achterhaald.

Op basis van deze lonen in regie werden indicatieve verhogingscoëfficiënten berekend (tabel 2). Zij kunnen gebruikt worden wanneer aan de werknemer een loon wordt uitbetaald dat hoger ligt dan het conventionele minimumloon. De verhogingscoëfficiënten laten dus toe dezelfde marges voor sociale lasten en algemene werkingskosten aan te rekenen als bij de lonen in regie, maar vertrekkend van niet alleen het conventioneel minimumloon, maar ook hogere bruto uurlonen.

Voor de toepassing van deze indicatieve tarieven moet met de hiernavolgende bepalingen rekening gehouden worden.

Indicatief karakter

De in deze tabel opgenomen uurlonen (prijzen buiten BTW), uitgedrukt in euro, zijn louter indicatief. Zij kunnen in elke individuele onderneming worden aangepast aan de eigen kostenstructuur en de specifieke aard van de activiteit.

Het verdient aanbeveling dat elk bedrijf het tarief en de toepassingsmodaliteiten voor de aanrekening van de lonen in regie schriftelijk vastlegt en ze bij de onderhandeling aan de klant meedeelt.

Als u er in uw offerte aan de klant uitdrukkelijk naar verwijst (bijvoorbeeld als tarief voor niet voorziene werken) en hem met uw offerte een exemplaar van uw tarief bezorgt, krijgen zij zelfs een bindend karakter, tenzij de klant ze al dan niet uitdrukkelijk afgewezen zou hebben bij de aanvaarding van uw offerte.

Toepassingsgebied

De lonen in regie worden gebruikt wanneer het niet wenselijk of mogelijk is vooraf een bestek op te stellen en op basis daarvan een bepaalde prijs in te dienen.

Algemene onkosten

De lonen in regie die hier worden voorgesteld, zijn gebaseerd op de minimum-brutolonen en de wettelijke sociale lasten die op 1 oktober 2001 van toepassing zijn, waaraan nog een bedrag aan algemene werkingskosten en winst toegevoegd werd.

Elke beroepsfederatie kan de richttarieven eventueel aanvullen met éénheidsprijzen en verklarende nota's betreffende andere aanrekenbare posten dan het uurloon (materialen, werktuigen, huur, enz.).

De hier in aanmerking genomen algemene onkosten zijn het gemiddelde van steekproeven van bedrijven waarvan de resultatenrekening gepubliceerd werd.

Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

* De in de collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen verhogingspercentages zijn van toepassing op uurlonen in regie, namelijk de verhogingspercentages vastgesteld voor:

- overuren;
- gevaarlijke werken;
- ongezonde, hinderlijke of lastige werken (cfr. CAO van 5 juli 2001).

* Voorts zijn op de uurlonen in regie ook de verhogingspercentages van toepassing die werden vastgesteld voor:

- de meestergasten (loon geschoolde 2de graad + 20%) en
- de ploegbazen (eigen beroepsbekwaamheid + 10%).

Prestaties van het ondernemingshoofd

Indien een werk aanleiding geeft tot prestaties (manuele en niet manuele) van het ondernemingshoofd of van zijn adjunct, mogen ze aangerekend worden in de mate dat ze niet gedekt zijn door de algemene onkosten.

Het toepasselijke tarief is op zijn minst dit van een meestergast.

Kwalificatie van de arbeiders

De keuze van de arbeiders en van hun aantal voor een werk en dus ook van hun kwalificatie gebeurt uitsluitend door de aannemer in functie van de aard van het werk en/of van het ter beschikking zijnde personeel.

Verplaatsingen van en naar de bouwplaats

De verplaatsingstijd van en naar de bouwplaats wordt verondersteld in de tarieven te zijn begrepen (gedekt door de mobiliteitsvergoeding). Deze regel geldt niet in geval van pechverhelping en onderhoudswerken (zie verder), waarvoor de verplaatsingstijd en -kosten afzonderlijk mogen aangerekend worden.

Facturatie

* De in aanmerking te nemen uren zijn die welke effectief op de bouwplaats worden gepresteerd, eventueel te verhogen met de uren die nodig zijn voor voorbereidingen en het lossen en laden buiten de bouwplaats.

* Het is in het belang van alle partijen om, verwijzend naar de regelmatig door de bouwheer ondertekende werkbonnen, op de factuur de gepresteerde uren uit te splitsen volgens de categorie van arbeiders en om de werkelijk gepresteerde tijd te factureren, desgevallend afgerond per kwartier.

Vergoedingen voor kost en logies

De vergoedingen voor kost en logies zijn niet opgenomen in de berekening van de lonen in regie en moeten derhalve afzonderlijk in rekening gebracht worden.

Diversen

Omdat het uurtarief van de lonen in regie, dat in de tabel opgenomen is, gebaseerd is op de bruto-minimumlonen en de sociale lasten die van toepassing zijn op 1 oktober 2001, mogen zij aangepast worden in geval van wijziging van de lonen en/of de sociale lasten.

Verplaatsingskosten bij pechverhelping en onderhoudswerken

Bij pechverhelping en onderhoudswerken mogen in aanvulling op de normale regeling die hierboven beschreven wordt, de verplaatsingstijd (eventueel forfaitair) en -kosten gefactureerd worden.


Lonen in regie (indicatieve tarieven vanaf 1 oktober 2001) - Tabel 1 - Bedragen in EURO
Aard van de onderneming
Ongeschoolden
Geoefenden
Gesch. 1ste graad
Gesch. 2de graad
Ondernemingen van wegenbouw
37,00
39,50
42,00
44,60
Ondernemingen van grondverzet
38,70
41,30
43,90
46,60
Ondernemingen van metselwerk en beton
33,00
35,00
37,00
39,00
Ondernemingen sloopwerken
45,00
49,00
52,00
55,00
Ondernemingen van bevloering en mozaïekbewerking
30,20
32,20
34,20
36,30
Ondernemingen van plafonnering en cementering
32,20
34,20
36,50
38,80
Ondernemingen van steenhouwwerken van blauwe steen en graniet en marmerbewerking
30,70
32,80
34,80
36,90
Ondernemingen van glazenmakerij
33,10
35,30
37,50
39,80
Ondernemingen van schilderwerk en versiering
31,30
33,40
35,50
37,60
Ondernemingen van centrale verwarming, verluchting en pijpleidingen:
- Particuliere woningen en industriële gebouwen
36,40
38,80
41,20
43,80
- Installaties met hoogtechnologische toepassingen
36,40
42,70
45,30
48,20
Ondernemingen van loodgieterij, zinkbewerking, sanitaire installatie en gasverwarming
- Basistarief
31,60
33,80
35,90
38,10
- Technische uitrustingen, pechverhelping en onderhoud
32,50
34,80
37,00
39,60
Dakdekkersbedrijven (*)
37,70
40,20
42,70
45,20
Ondernemingen van dakafdichtingswerken
36,80
39,30
41,80
44,30
Ondernemingen van timmerwerken, schrijnwerkerij, montage van trappen en parketwerk
38,00
41,00
43,00
46,00
Ondernemingen voor het plaatsen van mechanische rolluiken
33,00
36,00
38,00
41,00
(*) Toeslag van 4 % voor gevaarlijk werk inbegrepen


Elektriciens
Categorie A
Categorie B
Categorie C
Categorie D
Categorie E
Categorie F
Installaties in woningen, appartementen en tertiaire sector
28,90
30,60
33,30
36,20
38,20
40,50
Installaties in industrie en utiliteitsbouw
28,90
35,20
38,30
41,60
43,90
46,60
Installaties met hoog technologische toepassingen
28,90
35,20
38,30
47,10
49,70
56,70 (**)
(**) Hooggekwalificeerde techniciTabel 2: INDICATIEVE VERHOGINGSCOEFFICIENTEN voor LONEN IN REGIE op 1 oktober 2001
Indicatieve verhogingscoëfficiënten voor lonen in regie, t.o.v. het werkelijk betaalde loon
Te factureren uurloon = werkelijk betaald bruto-uurloon + (werkelijk betaald bruto-uurloon x verhogingscoëfficiënt) of verkort voorgesteld:
Te factureren uurloon = werkelijk betaald bruto-uurloon x (1 + verhogingscoëfficiënt)
Paritair comité bouw
Aard van de onderneming
Ongeschoolden
Geoefenden
Gesch. 1ste graad
Gesch. 2de graad
Wegenbouw
2,60
2,60
2,60
2,61
Grondverzet
2,76
2,77
2,77
2,77
Metselwerk en beton
2,21
2,19
2,17
2,15
Sloopwerken
3,38
3,47
3,46
3,45
Bevloering en mozaïekbewerking
1,94
1,94
1,93
1,94
Plafonnering en cementering
2,13
2,12
2,13
2,14
Steenhouwwerken en marmerbewerking
1,98
1,99
1,99
1,98
Glazenmakerij
2,22
2,22
2,22
2,22
Schilderwerk en versiering
2,04
2,04
2,05
2,04
Centrale verwarming, verluchting en pijpleidingen
Particuliere woningen en industriële gebouwen
2,54
2,54
2,53
2,54
Installaties met hoogtechnologische toepassingen
2,54
2,89
2,89
2,90
Loodgieterij, zink, sanitaire installatie en gasverwarming
Basistarief
2,07
2,08
2,08
2,08
Technische uitrustingen, pechverhelping en onderhoud
2,16
2,17
2,17
2,20
Dakdekkersbedrijven (*)
2,67
2,66
2,66
2,66
Dakafdichtingswerken
2,58
2,58
2,59
2,58
Schrijnwerkerij en timmerwerk
2,69
2,74
2,69
2,72
Montage van mechanische rolluiken
2,21
2,28
2,26
2,32
Conventioneel minimumbarema paritair comité bouw op 1 oktober 2001 (in euro)
10,285
10,969
11,658
12,365
(*) Toeslag van 4 % voor gevaarlijk werk inbegrepen


Elektriciens
Categorie A
Categorie B
Categorie C
Categorie D
Categorie E
Categorie F
Installaties in woningen, appartementen en tertiaire sector
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
Installaties in industrie en utiliteitsbouw
2,26
2,74
2,75
2,75
2,75
2,75
Installaties met hoog technologische toepassingen
2,26
2,74
2,75
3,25
3,24
3,57 (**)
Conventioneel minimumbarema elektriciens op 1 oktober 2001 (in euro)
8,87
9,4
10,2
11,09
11,71
12,42
(**) Hooggekwalificeerde technici


terug